Individuální terapie

Párová terapie

Průběh individuální terapie

Individuální terapie je důvěrné setkání dvou lidí – terapeuta a klienta, kteří se vzájemně poznávají a společně hledají cestu, jak klientovi účinně pomoct zvládnout jeho osobní problematiku.
V tomto uspořádání má klient terapeutovu pozornost jen pro sebe. Zcela vyjímečné postavení má proto první setkání, kde se potkávají dva neznámí lidé a začínají budovat vztah vzájemné důvěry. Na prvním setkání se klient také seznamuje s podmínkami setkávání a možnostech terapie i s tím, co lze reálně očekávat a co ne. Terapeut se začíná seznamovat s životním příběhem klienta, jeho sociálními souvislostmi a s tím, co jej přivedlo v tuto chvíli na toto místo.

Pokud se terapeut s klientem dohodnou na dalších setkáních, bývá postupem času prohlubována důvěra a porozumění. Životní příběh klienta dostává jasnější podobu a mohou vyplynout situace, které mají na klientovu problematiku zásadní vliv a mohou i ukazovat způsob řešení. Smyslem terapie je, aby klient, ve spolupráci s terapeutem, sám porozuměl co jej vlastně obtěžuje a našel motivaci a zdroje, které mu pomohou tyto obtíže překonat.
Terapeuti v KTC vždy hledají nejvhodnější formu, která bude klientovi vyhovovat a pomůže mu s řešením. Můžete tedy zažít „klasickou“ terapii rozhovorem, ale i formy hry, tvorby, psychodramatu a další. Umíme pomáhat pomocí relaxačních technik nebo pomocí technik nácviku.

Pro koho je vhodná

Individuální terapie je vhodná pro řešení individuálních životních a osobnostních obtíží klienta, které však často mají vliv na soužití s jinými lidmi a občas mají přesah i do fyzického zdraví a funkcí klienta. Takové případy řešíme ve spolupráci s dalšími odborníky, kteří mohou fyzické obtíže léčit a naše pomoc je v tomto případě podpůrnou a vhodnou doplňkovou terapií. V některých případech individuální terapie je na pomezí s párovou terapií nebo může být i vhodnější doporučit klientovi skupinovou terapii. Někdy jsou vhodné i kombinace např. individuální a párové terapie.

Průběh párové terapie

Párová terapie je specializovaný typ terapie zaměřený na terapii manželských a partnerských vztahů. Od dříve běžných manželských poraden je terapie zaměřena na práci se vztahem, kde pomáhá klientům ujasnit si, kde se v životním cyklu vztahu nacházejí, jak se v něm cítí, učí se porozumět vlivům, které na jejich vztah působí a zkouší hledat cestu, pro zlepšení vztahu nebo i pro jeho ukončení. Poradenská část je omezena na řešení některých životních situací např. domácí násilí nebo styk s úřady.
Párová terapie, na rozdíl od individuální, je vztahem tří (a někdy i více) osob. Klienti často přicházejí až ve fázi „poslední šance“, kdy jeden z nich je přinejmenším mentálně již mimo vztah, což na terapii klade vyšší nároky. Terapeut zaměřuje svou pozornost na vztah a problematiku klientů řeší jen v souvislosti s jejich vztahem.

Pro koho je vhodná

Párová terapie je vhodná pro všechny páry, které se na své pouti životem setkávají s problémy, které je a jejich vztah „přesahují“. Terapie může být vhodná pro restart vztahu, ale i pro jeho důstojné ukončení. Zvláště v případě práce na zlepšení nebo obnově vztahu může být vhodná i doplňková individuální terapie jednoho nebo obou partnerů. Někdy může být vztahová problematika na pomezí rodinné terapie a to v případě, kdy do vztahu partnerského ve vyšší míře zasahují problémy výchovy nebo obecně potomků. V takových případech doporučíme přinejmenším doplňkově rodinnou terapii.