ETICKÝ KODEX

pracovníků Křesťanského terapeutického centra

Tento etický kodex je souborem pravidel, která mají zabezpečit profesionální úroveň služeb, které poskytujeme. Je závazný pro všechny pracovníky, kteří působí v rámci KTC.

Pracovníci KTC vykonávají své služby ve prospěch klienta, s respektem k jeho osobnosti, potřebám a zájmům. Svoji práci chápou jako poskytování služby na základě dojednaného kontraktu. Mají při tom na zřeteli kompetentnost, samostatnost a zodpovědnost klientů.

ODBORNÁ ZPŮSOBILOST

Pracovník KTC průběžně rozvíjí své profesionální kompetence prostřednictvím dalšího vzdělávání, včetně supervize, a respektuje hranice vlastních aktuálních možností.

Působí pouze v té oblasti svého oboru, pro který absolvoval příslušnou přípravu a získal kvalifikaci.

Pokud je někým požádán o odborné služby, které neodpovídají jeho profesionálním kompetencím, odkáže na služby jiného kvalifikovaného pracovníka v rámci KTC, případně dle potřeby i mimo něj.

DOBROVOLNOST A VĚROHODNOST

Pracujeme s klienty s jejich souhlasem. Výjimkou jsou situace, kdy je služba dojednána se zadavatelem, kterým je jiná osoba nežli klient sám a tento zadavatel je oprávněn požadovat takovou práci s klientem i bez jeho souhlasu.

Všechny náležitosti služby, včetně cílů a odměny, jsou vyjádřeny v dohodě s jasným vyjádřením, že zadavatel služby s nimi souhlasí.

Při poskytování služby osobám, které nejsou schopny souhlasu, si pracovník vyžádá souhlas zákonného zástupce.

Pracovník nepoužije vůči klientovi nerealistických příslibů své činnosti nebo jejích výsledků, a to ani v rámci reklamy.

PROFESIONÁLNÍ ZODPOVĚDNOST

Pracovník se chová a vystupuje tak, aby nepoškodil zájmy svých klientů, případně zadavatelů.

Neposkytuje službu, pokud jeho vlastní aktuální fyzický či psychický stav může negativně ovlivnit jeho schopnosti dodržovat profesionální standardy.

Pracovník nezneužije vztahu důvěry nebo závislosti, který může vzniknout v procesu poskytování služby. Nevyužívá také profesního vztahu k dalším osobním, náboženským, politickým či jiným ideologickým cílům.

Pracovník nediskriminuje klienty z důvodů rasy, věku, pohlaví, sexuální orientace, národnosti, politické příslušnosti, náboženství, postavení ani jiných faktorů.

K ostatním pomáhajícím profesionálům přistupuje v duchu zásad profesionální kolegiality, s důvěrou a ochotou ke spolupráci.

MLČENLIVOST A DŮVĚRNOST

Pracovník zachovává mlčenlivost o věcech, o kterých se dozvěděl při poskytování služby s výjimkou zadavatele služby, je-li jím jiná osoba, než klient.

Dále jakékoli informace o klientovi smí poskytnout jiným odborníkům – včetně jiných psychoterapeutů, koučů či supervizorů – pouze se souhlasem klienta, případně zadavatele.

Pokud použije získané informace (např. ke studijním, vědeckým aj.) účelům, vždy garantuje anonymitu osobních údajů.